Contao-ordlista

A

Alias

Alias används i de flesta backend-moduler för att ge ett objekt ett unikt ID. T.ex. så ges varje enskild sida ett alias som används för att generera en URL till sidan. Aliaset kan användas för att länka till sidan från en annan sida. Alias genereras i regel automatiskt men om man så önskar kan man ange ett eget alias. Även nyheter, händelser, artiklar m.m tilldelas alias så att det ska gå att länka direkt till dessa.
Ett exempel: En nyhet skapas med rubriken "Docent James Wilson återvänder". Contao genererar automatiskt ett alias baserat på rubriken, "docent-james-wilson-atervaender". Aliaset används sedan automatiskt i nyhetslistan som besökaren kan klicka i för att läsa en nyhet i sin helhet. Länken i exemplet kan då bli: "/nyhetslaesaren/items/docent-james-wilson-atervaender.html".

Alias har samma betydelse på engelska, "Alias".

Användare

En användare är en person som har behörighet att logga in i backend. Användaren kan, beroende på de behörigheter som tilldelats denne, skapa och redigera innehåll, hantera medlemmar och andra användare, påverka hemsidans utseende (stilmallar, sidlayout) och ladda upp och hantera filer (t.ex. bilder, dokument och videoklipp).

Användaren har i regel en organisatorisk tillhörighet till det företag eller förening som finns "bakom" hemsidan.

Användare är en översättning av det engelska begreppet "User".

Användargrupp

Användargrupper används för att tilldela flera användare samma behörigheter i backend. 

Ett exempel på hur grupper kan användas: Företaget har fem användare som arbetar med att lägga in nyheter i nyhetsarkivet "Företagsnytt". De ska inte ha behörighet att göra något annat i backend.
En användargrupp skapas med namnet "Editorer" och gruppen tilldelas rättigheter för att lägga in nyheter i nyhetsarkiv "Företagsnytt" i backend-modulen Nyheter. Dessutom tilldelas gruppen rättigheter att ladda upp filer samt att radera enstaka filer med backend-modulen Filhanteraren.
De fem användarna har var sitt användarkonto i backend. M.h.a funktionen "Redigera flera" kan vi uppdatera alla fem användarkonton samtidigt och lägga till gruppen "Editorer" bland deras grupptillhörigheter. På det viset "ärver" användarna behörigheten från användargruppen.
Skulle vi sedan vilja ge alla nyhetseditorer behörighet att även lägga till händelser i backend-modulen Kalender så behöver vi bara lägga till den behörigheten i användargruppen "Editorer". De fem användarna kommer automatiskt att ärva den nya behörigheten.

Användargrupp är en översättning av det engelska begreppet "User group".

Article

Se Artikel

Artikel

En artikel är en slags behållare som kan innehålla innehållselement av olika typ, t.ex. texter, bilder, länkar och nedladdningar. Artiklar placeras i en sida och placering av artikel på sidan kan väljas i artikelns inställningar, t.ex. i huvudkolumn, sidhuvud, sidfot eller höger-/vänsterkolumn. Det går även att välja att visa enbart artiklarnas ingress om det finns flera artiklar på sidan. Besökaren kan då välja att läsa en artikel i sin helhet genom att klicka på artikelns "Läs mer"-länk. Detta ger ett blogg-liknande förfarande.

Artikel är en översättning av den engelska benämningen "Article".

Author

Se Författare

B

Back end

Se Backend

Backend

Backend är den del som enbart hemsidans administratörer (eller andra administrativa roller) kan komma åt. I Backend administreras hemsidans innehåll (artiklar, nyheter, kalendrar o.s.v), utseende (mallar, stilmallar o.s.v) samt inställningar (användarhantering o.s.v). I Backend kan även innehåll i form av filer (bilder, videoklipp o.s.v) laddas upp till webbservern.

En direkt översättning av det engelska begreppet "Back end" blir "baksida" men "backend" (ihopskriven engelska) har blivit ett vedertaget begrepp för Contao.

Bilaga

Med bilaga menas en fil, t.ex. ett dokument, ZIP-arkiv eller bild, som bifogats till en nyhet, händelse eller FAQ-svar. Som exempel kan ett utbildningskatalog i PDF-format bifogas en nyhet om höstens nya utbildningar på utbildningsföretagets hemsida. Eller för ett mjukvaruföretag så kan en programfil bifogas som bilaga till ett FAQ-svar som förklarar hur man fixar ett bugg i ett datorprogram.

Bilaga är en översättning av det engelska begreppet "Enclosure".

C

Calendar

Se Kalender

Calendar

Se Kalender

Checkbox

Se Kryssruta

CMS

Se Innehållshanteringssystem

Comment

Se Kommentar

Content element

Se Innehållselement

Content Management System

Se Innehållshanteringssystem

CSS

Se Stilmall

E

Enclosure

Se Bilaga

Envalsmeny

Se Radioknapp

Event list

Se Händelselista

Event reader

Se Händelseläsare

Events

Se Händelser

Extension

Se Plugin

F

FAQ

FAQ eller Frequently Asked Questions är en förteckning över frågor och svar. En FAQ sammanställs som en källa till information och presenteras ofta i anslutning till t.ex. ett kontaktformulär eller ett forum. Tanken är att en besökare i första hand ska söka svaret på sina frågor i FAQ:n. Detta för att avlasta de som svarar på besökarnas frågor.

FAQ kan fritt översättas till "Ofta ställda frågor" eller "Vanligt förekommande frågor". Dock är "FAQ" vanligt förekommande även i svenska sammanhang, även då i svenska översättningen av Contao.

FAQ list

Se FAQ-lista

FAQ reader

Se FAQ-läsare

FAQ-läsare

FAQ-läsaren är en frontend-modul som används för att visa en FAQ-fråga från en FAQ-kategori i sin helhet för hemsidans besökare.

FAQ-frågor visas i regel som en lista över frågor någonstans på hemsidan. En besökare som intresseras av en fråga i listan klickar på den och dirigeras då vidare till en sida som innehåller modulen "FAQ-läsare". FAQ-läsarmodulen kommer då att visa frågan och svaret i sin helhet.

FAQ-läsare är en översättning av det engelska begreppet "FAQ reader".

FAQ-lista

FAQ-lista är en frontend-modul som används för att visa en lista över FAQ-frågor från en eller flera FAQ-kategorier för hemsidans besökare.

FAQ-frågor visas i regel som en lista någonstans på hemsidan. En besökare som intresseras av en fråga i FAQ-listan klickar på den och dirigeras då vidare till en sida som innehåller modulen "FAQ-läsare". FAQ-läsarmodulen kommer då att visa frågan och svaret i sin helhet.

FAQ-lista är en översättning av det engelska begreppet "FAQ list".

File manager

Se Filhanterare

Filhanterare

Filhanteraren i Contao är en backend-modul som gör det möjligt att direkt i Contao ladda upp och hantera filer (t.ex. bilder, dokument och videoklipp) på webbservern. Filhanteraren fungerar lite som en filhanterare i den egna datorn. Du kan skapa mappar, ladda upp filer, radera filer och mappar, kopiera filer och mappar, flytta filer och mappar samt även åtkomstskydda mappar.

Filhanterare är en översättning av det engelska begreppet "File manager".

Flervalsmeny

Se Kryssruta

Författare

Författare avser den person som skrivit en artikel, nyhetsartikel, kalenderhändelse eller liknande.

Författare är en översättning av det engelska begreppet "Author".

Form generator

Se Formulär

Formulär

Formulär används för en mängd olika uppgifter. T.ex. kan ett formulär tillåta att information inhämtas från hemsidans besökare, att filer kan laddas upp till webbservern eller att ett meddelanden kan skickas till hemsidans ägare. Många av de inbyggda modulerna använder färdiga formulär, t.ex. sökmotor eller medlemsinloggning.
Egna formulär kan skapas med hjälp av backend-modulen "Formulär". I den skapas ett formulär och i formuläret läggs sedan de inmatningsfält som önskas. Inmatningsfälten kan vara av ett antal olika typer, t.ex. textinmatning, kryssrutor, radioknappar, rullgardinslistor och knappar.

Formulär är en översättning av det engelska begreppet "Form".

Front end

Se Frontend

Frontend

Frontend är den del som hemsidans besökare kan se samt som medlemmar har möjlighet att logga in i för att se material som är skyddat (dolt för ej inloggade).

En direkt översättning av det engelska begreppet "front end" blir "framsida" men "Frontend" (ihopskriven engelska) har blivit ett vedertaget begrepp för Contao.

H

Händelseläsare

Händelseläsaren är en frontend-modul som används för att visa en händelse från en kalender i sin helhet för hemsidans besökare.

Händelser visas i regel som en lista av rubriker med korta sammanfattningar (ingresser) eller som en månadskalender någonstans på hemsidan. En besökare som intresseras av en händelse i händelselistan eller i kalendern klickar på den ("Läs mer..."-länk eller liknande) och dirigeras då vidare till en sida som innehåller modulen "Händelseläsare". Händelseläsarmodulen kommer då att visa händelsen i sin helhet.

Händelseläsare är en översättning av det engelska begreppet "Event reader".

Händelselista

Händelselistan är en frontend-modul som används för att visa en lista över händelser från en eller flera kalendrar för hemsidans besökare.

Händelser visas i regel som en lista av rubriker med korta sammanfattningar (ingresser) eller som en månadskalender någonstans på hemsidan. En besökare som intresseras av en händelse i händelselistan eller i kalendern klickar på den ("Läs mer..."-länk eller liknande) och dirigeras då vidare till en sida som innehåller modulen "Händelseläsare". Händelseläsarmodulen kommer då att visa händelsen i sin helhet.
Det finns ett antal inställningsmöjligheter för modulen "Händelselista", t.ex. vilket eller vilka kalendrar som händelserna ska plockas från och hur många händelser som ska visas i listan.

Händelselista är en översättning av det engelska begreppet "Event list".

Händelser

Händelser är benämningen på poster i en kalender. En kalenders händelser kan visas för hemsidans besökare på två olika sätt, som listor eller som en månadskalender med en ruta (innehållande händelser) för varje dag i månaden.

En kalender kan liknas med ett nyhetsarkiv och dess händelser kan liknas med nyhetsartiklar. Nyhetsmodulen och Kalendermodulen är väldigt lika varandra och erbjuder ungefär samma möjligheter.

Händelser är en översättning av "Events" i Contao. En kalender samlar händelser för ett specifikt ämne (t.ex. styrelsemöten, kurstillfällen eller mässdeltaganden). I Contao är det möjligt att skapa en eller flera kalendrar, var och en med sina specifika händelser.

Heading

Se Rubrik

Headline

Se Rubrik

Hemsida

Ordet "hemsida" kan, beroende på sammanhanget, sammanfatta webbservern, Contao-mjukvaran som installerats på webbservern, innehållet av texter, bilder och liknande samt stilmallar, mallar, skript och allt annat som bildar den hemsida som kan upplevas av besökaren.

Hemsida är en översättning av engelskans "homepage" men det är även vanligt att översätta engelskans "site" till hemsida då det syftar på det "ställe" en besökare kommer till när denne besöker hemsidan.
Det försvenskade uttrycket "sajt" har ännu inte riktigt fått fotfäste. Därför används engelskans "site" oftare även i svensk text. I Contao används uteslutande ordet "hemsida".

Hoppa till sida

Hoppa till sida är en inställning som kan göras i inställningarna för nyhetsarkiv, kalendrar, FAQ:er och nyhetskanaler. Destinationssidan som väljs ska vara en sida som innehåller frontend-modulen nyhetsläsare, kalenderläsare, FAQ-läsare resp. nyhetsbrevsläsare. När besökaren väljer att läsa en nyhet, händelse, FAQ-svar eller nyhetsbrev i sin helhet (klickar på den i en lista) så är det till destinationssidan som besökaren automatiskt omdirigeras till.

Hoppa till sida är en översättning av det engelska begreppet "Redirect page".

I

Innehållselement

Innehållselement är en samling av olika typer av innehåll som kan placeras i en artikel. En artikel kan innehålla ett eller flera innehållselement. Några exempel på innehållselement är:

  • Text - En text med eller utan bild. Texten kan innehålla text- och styckeformattering.
  • Bild/Bilder - En eller flera bilder i valfri storlek. Det går att ställa in så att bilden visas i sitt originalformat om besökaren klickar på den (visas i ett s.k. LightBox-fönster).
  • Hyperlänk/Hyperlänkar - En eller flera klickbara länkar till interna eller externa sidor.

Innehållselement är en översättning av det engelska begreppet "Content element".

Innehållshanteringssystem

Contao Open Source CMS är ett bra exempel på innehållshanteringssystem (CMS). Det finns en uppsjö av andra innehållshanteringssystem, både kommersiella (EPiServer, TeamSite m.fl.) och fria Open Source-system (Joomla, Drupal m.fl.). Gemensamt är att systemen underlättar skapandet och underhållet av hemsidor samt att de tillför en hög grad av dynamik. 

Innehållshanteringssystem är en översättning av det engelska begreppet "Content Management System" som även förkortas "CMS". Det svenska begreppet innehållshanteringssystem beskriver ganska väl funktionen men är inte speciellt vedertaget, då är webbpubliceringssystem mer vanligt. Förkortningen "CMS" är vanligare även i svenskan, åtminstone för de insatta.

Inställningar

Inställningar för Contao-installationen kan göras i backend-modulen "Inställningar". Under inställningar kan en stor mängd parametrar justeras. De flesta behöver bara justeras vid nyinstallation men det finns inställningar som kan komma att behöva ändras vid olika tillfällen, som t.ex. E-postadress till administratören, tillåtna filtyper vid uppladdning, maximal bildstorlek vid uppladning av bilder.
Här finns även verktyg för felsökning om Contao inte beter sig som väntat.

Inställningar är en översättning av det engelska begreppet "Settings".

K

Kalender

En kalender är ett flöde av händelser som visas på hemsidan, antingen i form av en lista över händelser eller som en månadskalender med en ruta för varje dag i den visade månaden (där händelserna för dagen visas). En kalender samlar händelser för t.ex. möten, kurstillfällen eller mässdeltaganden. I Contao är det möjligt att skapa en eller flera kalendrar (i backend-modulen "Kalender"), var och en med sina händelser. Ett större företag med flera organisationer kan med fördel ha en kalender för varje organisation där händelser kan postas oberoende av de övriga organisationerna.

Det finns även en frontend-modul med namnet "Kalender" som gör det möjligt att visa händelser från en eller flera kalendrar i en månadskalender. Varje dag i månaden har sin egen ruta med de händelser som finns för dagen.
En besökare som intresseras av en nyhet i kalendern klickar på den och dirigeras då vidare till en sida som innehåller modulen "Händelseläsare". Händelseläsarmodulen kommer då att visa nyheten i sin helhet.

Kalender är en översättning av "Calendar" i Contao.

Läs mer under Händelser.

Kommentar

Kommentarer är en kort text som en besökare kan skriva och skicka som en kommentar på t.ex. en nyhetsartikel. Kommentarsfunktionen visar ett enkelt formulär där besökaren kan fylla i sitt namn, E-postadress, hemsideadress samt själva kommentaren. Kommentarerna visas som en lista vid formuläret.
Funktionalitet för kommentering kan läggas in som ett innehållselement i en artikel. Modulerna "Nyheter", "Kalender" och "FAQ" innehåller kommenteringsfunktionalitet som kan slås på eller av i nyhetsarkivets, kalenderns eller FAQ-kategorins inställningar.

Kommentar är en översättning av det engelska begreppet "Comment".

Kryssruta

En kryssruta är en typ av formulärfält som kan användas för att slå på eller av en funktion eller för att markera ett val. I backend används kryssrutor för en mängd olika inställningar och val. Kryssrutor kan grupperas för att bilda en lista med alternativ där ett eller fler alternativ kan väljas. Detta till skillnad mot formulärfält av typen "Radioknapp" där enbart ett alternativ kan väljas.

I Contaos backend-modul "Formulär", där egna formulär kan skapas, finns möjlighet att skapa kryssrutor. Fälttypen kallas då "Flervalsmeny" för att tydliggöra att fälttypen ger formuläranvändaren möjligheten att välja ett eller flera alternativ (kryssrutor) i gruppen.

Kryssruta är en översättning av det engelska begreppet "Checkbox".

M

Mall

I Contao finns det olika typer av mallar. Den kanske viktigaste malltypen är den som avgör vad och var olika typer av innehåll placeras i de genererade sidorna som visas för besökaren. Contao innehåller en färdig uppsättning av dessa mallar och i de flesta fall behöver man inte bearbeta dem.
Om man trots allt behöver ändra i en mall så är den inbyggda mall-editorn, backend-modulen "Mallar", väldigt praktisk. I den kan man välja vilken mall som ska bearbetas, vilket automatiskt skapar en kopia av mallens standardutförande till det valda temat (läs mer under Tema). Sedan kan man bearbeta mallen till önskat resultat. Skulle man ångra sig och vill använda standardmallen igen så är det bara att radera kopian.

Varje enskild frontend-modul har en eller flera mallar som kan bearbetas enligt ovan. Vissa moduler tillåter även att man skapar helt nya mallar som sedan väljs i modulinställningarna. Ett exempel är frontend-modulen "Nyhetslista" där du i modulinställningarna kan välja vilken mall som ska användas.

En annan typ av mall är TinyMCE-mallar. TinyMCE är den editor som används för att skriva texter i olika typer av innehåll. I TinyMCE kan en mall importeras vilket kan vara användbart för att skapa texter som delar samma format.
Även nyhetsbrev använder sig av mallar vilket kan underlätta för den som ofta skapar nyhetsbrevsutskick.

Mall är en översättning av det engelska begreppet "Template".

Medlem

En medlem är en person som har behörighet att logga in i frontend via ett inloggningsformulär (frontend-modulen "Inloggning"). Beroende på vilken behörighet som tilldelats en medlem så kan denne se sidor och innehåll som ställts in att visas enbart för inloggade medlemmar med viss behörighet. Som exempel kan en sportklubb tillåta inloggade medlemmar att se medlemsinformation, anmäla deltagande i ett kommande läger samt ladda upp bilder till ett bildgalleri.

Contao har inbyggda funktioner för självregistrering så att nya medlemmar själva kan skapa ett medlemskonto via frontend-modulen "Medlemsregistrering". En medlem kan även redigera sina uppgifter, eller profil, m.h.a frontend-modulen "Mina uppgifter", återfå förlorat lösenord m.h.a fontend-modulen "Glömt lösenord" och avsluta sitt medlemsskap med frontend-modulen "Avsluta kontot".

Medlem är en översättning av det engelska begreppet "Member".

Medlemsgrupp

Medlemsgrupper används för att tilldela flera medlemmar samma behörigheter i frontend. 

Ett exempel på hur medlemsgrupper kan användas: Båtklubben har två sorters medlemmar; styrelsemedlemmar och klubbmedlemmar. I klubbstyrelsen sitter 8 personer och klubben har i övrigt 80 medlemmar. Klubbens hemsida används för att informera både medlemmar och icke medlemmar om allt som händer i klubben. Det mesta är offentligt men vissa saker som medlemsregister, diverse dokument och formulär är avsedda för enbart styrelse och medlemmar.
En medlemsgrupp skapas med namnet "Styrelsen" och med hjälp av funktionen "Redigera flera" så redigeras samtliga av styrelsemedlemmarnas konton samtidigt. Medlemsgruppen "Styrelsen" läggs till bland deras grupptillhörigheter.
En till medlemsgrupp med namnet "Klubbmedlem" skapas och tilldelas samtliga medlemmar (även styrelsen).
De sidor som innehåller information avsedd för styrelsen, t.ex. dokument och ett formulär för att ladda upp dokument, skyddas (m.h.a backend-modulen Sidstruktur) så att enbart gruppen "Styrelsen" får behörighet att se dem. Övriga sidor, t.ex. innehållande styrelsens kontaktuppgifter och formulär för intresseanmälan till bryggplats, som bara ska vara synliga för övriga inloggade medlemmar skyddas så att enbart gruppen "Klubbmedlemmar" kan se dem.

Medlemsgrupp är en översättning av det engelska begreppet "Member group".

Member

Se Medlem

Member group

Se Medlemsgrupp

Meny

En hemsida består i regel av ett antal olika sidor, t.ex. en förstasida som välkomnar besökaren, en produktsida med information om företagets produkter och en kontaktsida med företagets kontaktuppgifter. För att hemsidans besökare ska kunna förflytta sig runt bland de olika sidorna används någon form av navigationsmeny innehållande klickbara länkar till de olika sidorna.
I Contao används frontend-modulen "Meny" för att generera navigationsmenyer. Modulen har ett antal inställningar som påverkar hur menyn ska fungera, t.ex. hur många sidnivåer (sidor kan innehålla undersidor som kan innehålla undersidor) som ska visas.

I Contaos backend-gränssnitt finns menyer på ett flertal ställen. Bland de viktigaste kan nämnas menyn i backends vänsterkolumn, "Modulmenyn", som ger användaren tillgång till de olika backend-moduler som finns att tillgå. Längst upp i backend finns huvudmenyn men knappar för att logga ut, förhandsgranska samt genvägar till den egna användarprofilen och backends förstasida.

Meny är en översättning av det engelska begreppet "Menu". I Contao heter meny-modulen "Navigation menu" i den engelska översättningen. I den svenska översättningen har dock namnet förenklats till "Meny" kort och gott.

Moderate

Se Moderera

Moderera

När kommentarer är aktiverade för artiklar, nyheter, kalendrar eller liknande, så kan man välja att kommentarerna måste godkännas innan de visas på hemsidan. Detta förfarande kallas moderering.

Moderera är en översättning av det engelska begreppet "Moderate".

Moduler

Det finns två olika kategorier av moduler;
Frontend-moduler som har till uppgift att generera innehåll som visas för hemsidans besökare. T.ex. frontend-modulen "Nyhetslista" som visar en lista över nyheter från ett eller flera nyhetsarkiv.
Backend-moduler som administratören eller editorn (eller någon anna roll) använder för att redigera hemsidans innehåll eller utseende. T.ex. backend-modulen "Artiklar" som gör det möjligt att skapa artiklar med innehåll i hemsidans sidor, backend-modulen "Nyheter" som gör det möjligt att skapa nyheter eller backend-modulen "Filhanteraren" som används för att ladda upp och hantera filer (bilder, dokument, videoklipp o.s.v).

Frontend-modulerna måste instansieras eller "skapas" i backend-modulen "Moduler" och sedan kopplas till en sida genom att antingen lägga till ett innehållselement av typen "Modul" eller genom att lägga till den direkt i sidlayouten (m.h.a backend-modulen "Sidlayout").
De backend-moduler som ingår i Contao finns tillgängliga i backend direkt efter installationen. Dock kan en administratör välja att stänga av moduler som inte behövs eller begränsa övriga användares åtkomst till modulerna. 

Genom att installera tillägg (plugin) kan Contao byggas ut med fler backend- och frontend-moduler.

Moduler är en översättning av det engelska begreppet "Modules".

Modules

Se Moduler

N

Navigation menu

Se Meny

News

Se Nyheter

News archive

Se Nyhetsarkiv

News article

Se Nyhetsartikel

News channel

Se Nyhetskanal

Newsletter

Se Nyhetsbrev

Newslist

Se Nyhetslista

Newsreader

Se Nyhetsläsare

Notify

Se Underrätta

Nyheter

Nyheter är benämningen på poster i ett nyhetsarkiv.

Nyheter är en översättning av "News" i Contao. Ett nyhetsarkiv samlar nyheter för ett specifikt ämne (t.ex. produktnyheter eller händelser i ett företag/förening). I Contao är det möjligt att skapa ett eller flera nyhetsarkiv, var och ett med sina specifika nyheter.

Läs mer under Nyhetsarkiv.

Nyhetsarkiv

Nyhetsarkiv är ett flöde av nyheter som visas på hemsidan. Nyheterna kan handla om t.ex. senaste händelserna på hemsidan eller i företaget/föreningen bakom hemsidan. Ett nyhetsarkiv samlar nyheter för ett specifikt ämne (t.ex. produktnyheter). I Contao är det möjligt att skapa ett eller fler nyhetsarkiv, var och ett med sina nyheter. Ett större företag med flera organisationer kan med fördel ha ett nyhetsarkiv för varje organisation där nyheter kan postas oberoende av de övriga organisationerna. 

Nyhetsarkiv är en översättning av "News archive" i Contao.

Nyhetsartikel

Nyhetsartiklar beskriver nyheter som t.ex. produktnyheter eller händelser inom företaget/föreningen. Nyhetsartiklar brukar även helt kort kallas nyheter. Nyheter samlas i ett eller flera nyhetsarkiv.

Läs mer under Nyheter.

Nyhetsbrev

Ett nyhetbrev kan skapas och skickas till sina prenumeranter via nyhetsbrev-modulen i Contao. Nyhetsbrev kan skickas som rena text-E-postmeddelanden eller som HTML-E-postmeddelanden med bilder och länkar. Ett nyhetsbrev är ett bra sätt att hålla sina medlemmar/prenumeranter uppdaterade om t.ex. produktnyheter eller händelser inom företaget/föreningen.
Det finns även möjlighet att visa nyhetsbreven direkt på hemsidan, vilket kan vara praktiskt för t.ex. medlemmar som inte kan ta emot HTML-formatterade E-postmeddelanden.

Nyhetsbrev delas in i nyhetskanaler, var och en med nyhetsbrev inom ett visst ämne. På det viset blir hanteringen av flera olika nyhetsbrev enkel och effektiv. Ett större företag med flera organisationer skulle kunna ha en nyhetskanal för varje organisation. Detta medger att varje organisation kan skicka ut nyhetsbrev till sina prenumeranter, oberoende av övriga organisationer.

Nyheter är en översättning av den engelska benämningen "News".

Läs mer under Nyhetskanal.

Nyhetskanal

En nyhetskanal innehåller en samling av nyhetsbrev som kan skickas till nyhetskanalens prenumeranter (registrerade besökare). I Contao kan en eller flera nyhetskanaler skapas, var och en med nyhetsbrev inom ett ämne som t.ex. produktnyheter. Hemsidans besökare kan (beroende på hur hemsidan är konfigurerad) själva registrera sig som prenumerant på en eller flera nyhetskanaler. En prenumerant kan själv avregistrera sin prenumeration om denne så önskar.

Nyhetskanal är översättning av den engelska benämningen "News channel".

Läs mer under Nyhetsbrev.

Nyhetsläsare

Nyhetsläsaren är en frontend-modul som används för att visa en nyhet i sin helhet för hemsidans besökare.

Nyheter visas i regel som en lista (m.h.a frontend-modulen "Nyhetslista") av rubriker med korta sammanfattningar (ingresser) någonstans på hemsidan. En besökare som intresseras av en nyhet i nyhetslistan klickar på den ("Läs mer..."-länk eller liknande) och dirigeras då vidare till en sida som innehåller modulen "Nyhetsläsare". Nyhetsläsarmodulen kommer då att visa nyheten i sin helhet.

Nyhetsläsare är en översättning av det engelska begreppet "Newsreader".

Nyhetslista

Nyhetslistan är en frontend-modul som används för att visa en lista över nyheter från ett eller flera nyhetsarkiv för hemsidans besökare.

Nyheter visas i regel som en lista av rubriker med korta sammanfattningar (ingresser) någonstans på hemsidan. En besökare som intresseras av en nyhet i nyhetslistan klickar på den ("Läs mer..."-länk eller liknande) och dirigeras då vidare till en sida som innehåller modulen "Nyhetsläsare". Nyhetsläsarmodulen kommer då att visa nyheten i sin helhet.
Det finns ett antal inställningsmöjligheter för modulen "Nyhetslista", t.ex. vilket eller vilka nyhetsarkiv som nyheterna ska plockas från, hur många nyheter som ska visas i listan, om bara "viktiga" nyheter ska visas och antalet nyheter som ska hoppas över.

Nyhetslista är en översättning av det engelska begreppet "Newslist".

O

Omdirigeringsmål

Omdirigeringsmål är en inställning som kan göras i inställningarna för nyheter och händelser. I normala fall omdirigeras en besökare som klickar på en nyhet, eller en händelse, i en lista till den destinationssida (innehållande nyhetsläsare eller händelseläsare) som valts under "Hoppa till sida" i inställningarna för nyhetsarkivet eller kalendern.
Om man för enstaka nyheter eller händelser vill omdirigera till ett annat mål så kan ett nytt mål ställas in under omdirigeringsmål. Som omdirigerinsmål kan ett av följande användas; en annan sida inom den egna hemsidan, en extern sida (URL) eller en artikel på den egna hemsidan.

Omdirigeringsmål är en översättning av det engelska begreppet "Redirect target".

P

Page

Se Sida

Plugin

Ett plugin är en utökning av Contaos funktionalitet. Det finns massor av plugin med olika funktioner. Plugin kan installeras manuellt genom att pluginets filer laddas upp till webbservern och sedan installeras m.h.a Contaos installationsverktyg (/contao/install.php).
Contao har ett inbyggt verktyg för att förenkla installationen av plugin, backend-modulen "Pluginkatalog". I pluginkatalogen kan man med hjälp av olika parametrar söka efter ett önskat plugin och sedan installera det.
Det finns även ett verktyg för hantering av installerade plugin, backend-modulen "Pluginhanteraren". Med hjälp av pluginhanteraren kan du avinstallera plugin, uppgradera plugin samt läsa mer om varje plugins användning. Pluginhanteraren säger automatiskt till när det finns uppgraderingar att tillgå för de installerade pluginen.

I den engelska varianten av Contao benämns dessa plugin som "Extensions", alltså utökningar. Plugin har blivit något av ett vedertaget begrepp för "insticksprogram" i den svenska IT-jargongen. Därför används plugin som översättning för "Extension" i den svenska översättningen av Contao.

Publicerad

Sidor, artiklar, nyheter, händelser, FAQ-frågor och många andra sorters innehåll måste publiceras i backend för att göras synligt på hemsidan. De flesta typer av innehåll har en kryssruta, "Publicerad" som måste kryssas i för att innehållet ska vara synligt för hemsidans besökare.

Vissa typer av innehåll kan tidsinställas genom att fylla i mellan vilka datum ("Visa fr.o.m" och "Visa t.o.m") innehållet ska visas. Gemensamt för dessa är att kryssrutan "Publicerad" måste vara markerad för att tidsinställningen ska träda ikraft.

Publicerad är en översättning av det engelska begreppet "Published".

Publish item

Se Publicerad

Publish page

Se Publicerad

R

Radio button

Se Radioknapp

Radioknapp

En radioknapp är en typ av formulärfält som användas för att markera ett val i en lista över alternativ. Radioknappar har viss likhet med kryssrutor fast med skillnaden att enbart en radioknapp (ett alternativ) kan markeras i en grupp med radioknappar (grupp med alternativ).
Radioknappen har fått sitt namn från de kanalväljarknappar som finns på gamla radioapparater. När en kanalväljarknapp trycks in hoppar den tidigare valda kanalens knapp ut. D.v.s att bara en kanal kan väljas åt gången.

I Contaos backend-modul "Formulär", där egna formulär kan skapas, finns möjlighet att skapa grupper av radioknappar. Fälttypen kallas då "Envalsmeny" för att tydliggöra att fälttypen ger formuläranvändaren möjligheten att bara välja ett alternativ (en radioknapp i gruppen).

Radioknapp är en översättning av det engelska begreppet "Radio button".

Redirect page

Se Hoppa till sida

Redirect target

Se Omdirigeringsmål

Rubrik

En rubrik används som överskrift till en artikeltext, en nyhet, en händelse eller liknande. Rubriken återges oftast med större textstorlek än normaltext/brödtext. I Contao kan man välja en av flera olia nivåer för en rubrik, precis som rubriker i en ordbehandlare. Nivån återspeglar djupet för rubriken. T.ex. används den högsta nivån, H1, för huvudrubriker, H2 för underrubriker, H3 för ytterligare en undernivå o.s.v. Vanligast är att ju högre nivå (lägre siffra), ju större/fetare rubrik.

Skillnaden mellan en rubrik och en titel är hårfin. Benämningen "titel" används vid namngivning av objekt som formulär (titeln visas bara i listan över formulär i backend) eller sidor (titeln visas bl.a. i navigationsmenyer) medan benämningen "rubrik" används för rubriker över en artikeltext, en nyhet eller liknande.

Rubrik är en översättning av det engelska begreppet "Headline".

S

Settings

Se Inställningar

Sida

En hemsida är i regel uppdelad i ett antal olika sidor bland vilka besökaren navigerar med hjälp av någon form av menysystem. En sida innehåller artiklar som i sin tur innehåller innehållselement. En sida kan även innehålla en eller flera undersidor som även dessa innehåller artiklar och innehållselement.

Sida är en översättning av det engelska begreppet "Page".

Sidstruktur

Sidstrukturen består av sidor och undersidor. Besökaren navigerar bland hemsidans sidor med hjälp av någon form av menysystem.

Varje sida i hemsidans sidstruktur tilldelas en sidlayout som bestämmer var på sidan dess innehåll placeras samt vilka stilmallar som ska appliceras. Vidare kan olika behörigheter kopplas till varje sida. Behörigheterna avgör vilka backend-användare (t.ex. administratörer, editorer) som har rätt att se och/eller redigera sidan och dess innehåll av artiklar och innehållselement. Även inloggade medlemmars tillgång till sidan går att begränsa (m.h.a medlemsgrupper). Det går även att ställa in om sidan ska visas i menysystemet och om sidan ska indexeras av sökmotorer.

Det går även att ställa in språket för varje sida vilket i sin tur medger publicering av flerspråkigt innehåll.

Sidstruktur är en översättning av det engelska begreppet "Site structure" vilket egentligen skulle kunna översättas till "Hemsidestruktur". Dock är "sidstruktur" den mer vedertagna översättningen i Contao.

Site

Se Hemsida

Site structure

Se Sidstruktur

Sort order

Se Sorteringsordning

Sorteringsordning

Sorteringsordning avgör i vilken ordning något sorteras. Sorteringsordning kan väljas för t.ex. kommentarer, tabeller, listor, bildgallerier m.m.

Sorteringsordning är en översättning av det engelska begreppet "Sort order".

Stilmall

En stilmall innehåller styrkoder som påverkar en hemsidas utseende. Stilmallarna kan styra allt från färgen på en brödtext till placeringen av artiklar på hemsidan. De sidor som genereras av Contao kan liknas med dokument innehållande den text och de bilder som ska visas för besökaren i dennes webbläsare. Genom att länka en stilmall till alla genererade dokument så påverkas innehållet i alla dokument på samma sätt. T.ex. kan vi med följande kod i stilmallen göra 2:a-nivåsrubriker röda och 19 pixlar höga:

h2 { color: #ff0000; font-size: 19px }

En stor fördel är att man genom att ändra på ett ställe, i stilmallen, kan påverka utseendet på t.ex. alla 2:a-nivåsrubriker på alla sidor samtidigt!
Contao har en inbyggd kraftfull stilmalls-editor som förenklar arbetet med stilmallar avsevärt.

Stilmall är en översättning av det engelska begreppet "Style sheet". En annan vanlig benämning på stilmallar är CSS som är en förkortning av det engelska "Cascading Style Sheets".

Style sheet

Se Stilmall

T

Teman

Teman introducerades i version 2.9.0 av Contao och innebär att stilmallar, mallar, filer, frontend-moduler och sidlaoyter grupperas till teman som kan exporteras och importeras. Inget data sparas i teman vilket innebär att du kan byta utseende på en inarbetad hemsida enkelt och helt utan att riskera att förlora befintligt data. Detta kan jämföras mot standardmallen "Music Academy" (medföljer Contao-installationen) som vid installation skriver över allt ev. befintligt data!

Det är enkelt att importera ett nytt tema för att byta utseende på en befintlig hemsida. Lika enkelt är det att exportera ett tema för att dela med sig av sin design till andra. I.o.m att teman introducerats till Contao kommer förmodligen tillgången på både fria och kommersiella hemsidedesigner att öka markant.

Teman är en översättning av det engelska begreppet "Themes".

Template

Se Mall

Themes

Se Teman

Titel

En titel är ett namn på en sida, en artikel, ett nyhetsarkiv, en kalender eller liknande objekt. Titeln används för att särskilja två objekt från varandra i backend (t.ex. artiklar i en sida) och i vissa fall i frontend (t.ex. sidtitel på en sida).

Skillnaden mellan en titel och en rubrik är hårfin. Benämningen "titel" används vid namngivning av objekt som formulär (titeln visas bara i listan över formulär i backend) eller sidor (titeln visas bl.a. i navigationsmenyer) medan benämningen "rubrik" används för rubriker över en artikeltext, en nyhet eller liknande.

Titel är en översättning av det engelska begreppet "Title".

Title

Se Titel

U

Underrätta

När kommentarer är aktiverade för artiklar, nyheter, kalendrar eller liknande, så kan man välja att systemadministratör, artikelförfattaren eller båda ska underrättas om en ny kommentar har postats. Används ofta i kombination med att moderering (se Moderera) av kommentarer är aktiverat.

Underrätta är en översättning av det engelska begreppet "Notify".

User

Se Användare

User group

Se Användargrupp

W

Webbpubliceringssystem

Se Innehållshanteringssystem

Kommentera gärna

Kommentar från Matz | 2010-07-24

Dina kommentarer är viktiga!
Kanske har du hittat något krångligt begrepp som du vill ha förklarat, eller kanske något som borde översättas annorlunda? Passa på!